Chara 
Zepp Nagoya 
2019年1月20日(日) 
⇒ チケット購入


Zepp 
Nagoya 
⇒ 会場座席図